Advokater melder ny rettslig anmodning om løslatelse av Chelsea Manning

Av Kevin Reed
21 February 2020

Advokater for den fengslede varsleren Chelsea Manning meldte på onsdag inn en juridisk anmodning til en føderal domstol i Alexandria, Virginia, der de fornyet kravet om at hun må løslates fra fengsel fordi hennes fortsatte innesperring er «utilatelig straffende».

Dersom hun ikke blir løslatt står Manning overfor nye syv måneder i fengsel for den hevngjerrige «foraktreferansen» avsagt av dommer Anthony J. Trenga fra den amerikanske domstolen US District Court of the Eastern District of Virginia. I skrivende stund har det ikke blitt fastlagt noe høringstidspunkt for Mannings forespørsel.

Chelsea Manning

I en erklæring som ble innlevert sammen med hennes anmodning leverte Manning en kraftfull berettigelse for både sin nekting for å vitne, så vel som for sitt krav om øyeblikkelig løslatelse fra varetekt. «Jeg har blitt skilt fra mine kjære, blitt berøvet sollys og kunne ikke engang delta i min mors begravelse.» Hun skrev også: «Det er lettere å tåle disse byrdene nå, enn å samarbeide for å vinne tilbake litt komfort og med det leve resten av mitt liv vitende at jeg handlet ut fra egeninteresse og ikke av prinsipp.»

Manning gikk videre til å avkle hykleriet i dommer Trengas foraktreferanse, i relasjon til rettssystemets behandling av andre. «Justisministeren var i forakt for en kongress-stevning, men det hadde ingen konsekvenser for ham. Presidenten har instruert sine medarbeidere om ikke å etterkomme storjurystevninger og vitnestevninger nå i minst to år, og har til-og-med avskjediget personer for å ha etterkommet deres stevninger. Det er åpenbart at reglene er forskjellige for forskjellige mennesker.»

Manning har siden den 16. mars 2019 vært fengslet i William G. Truesdale føderale interneringssenter, bortsett fra en kort løslatelse på ei uke i mai, for å nekte å vitne for en storjury nedsatt med formål å samle bevismateriale i den amerikanske kriminalsaken mot WikiLeaks-grunnleggeren og utgiveren Julian Assange.

I hennes innmeldte dokumentasjon til domstolen argumenterer Manning for at hun de siste elleve månedene har bevist ut over enhver tvil at hun ikke vil la seg tvinge til å vitne. Ifølge føderale vedtekter er formålet med en sivil foraktreferanse å tvinge et vitne til å vitne, og burde avsluttes dersom det ikke er noen rimelig mulighet for at vitnet vil ombestemme seg.

Som Mannings advokat Moira Meltzer-Cohen forklarte: «Hovedanliggendet for dommer Trenga er hvorvidt fortsatt fengsling kunne få overtalt Chelsea til å vitne. Dommere har klaget på ‘perversiteten’ i denne loven: at et vitne kan vinne sin frihet ved å opprettholde sin forakt for retten. Skulle imidlertid dommer Trenga vedgå at Chelsea aldri vil gå med på å vitne, da vil han være tvunget av loven til å beordre henne løslatt.»

Den 27-siders rettslige innmeldingen, kjent i domstolterminologien som et Grumbles-fremlegg, anmoder om «en høring for en domstol så snart det er praktisk mulig», og den argumenterer for at de fortsatte sanksjonene mot Manning «ikke tjener noe tvangsformål og må opphøre». Den utfordrer videre dagbøtene på $ 1 000, som retten har pålagt henne for å nekte å vitne, som nå til sammen utgjør «nesten en halv million dollar».

Dokumentasjonen oppsummerer hele Mannings historie som en varsler og prinsipiell forkjemper for sannheten – først som varsleren i den amerikanske hæren i 2010, som overleverte til WikiLeaks flere samlinger av dokumenter som åpenbarte amerikanske krigsforbrytelser i Afghanistan og Irak, og for det andre hennes stillingstaken mot å vitne for storjuryen – og utgjør en overveldende sak for hennes umiddelbare løslatelse.

Dokumentasjonen sier: «Hverken innesperring, bøter eller noen annen sanksjon vil overbevise Manning til å delta i storjuryen. På dette tidspunktet forsterker sanksjoner ganske enkelt hennes oppfatning av at hun tar et nødvendig og berettiget standpunkt mot overtredende institusjoner. Konsekvensene av disse sanksjonene er utelukkende begrenset til å pålegge Manning en byrde; de vil aldri ha noen tvingende effekt. Sanksjonene har derfor overskredet deres lovlige virkefelt, og de må opphøre.»

Gjennom alle de siste elleve månedene har påtalemyndighetene fastholdt at Mannings vitnesbyrd «vedvarer å være relevant» for USAs utleveringssak mot Julian Assange. Som Chelsea Mannings anmodning imidlertid forklarer: «Den 23. mai 2019 oppnådde påtalemyndigheten en overordnet tiltale mot Julian Assange på 17 punkter. Denne tiltalen ble også oppnådd uten nytte av, eller det tilsynelatende behovet for Mannings vitnesbyrd. De relaterte utleveringsprosessene er pågående og er ikke forventet å avsluttes på mange måneder, om ikke år.»

Assange har blitt holdt illegalt i maksimalsikkerhetsanstalten Belmarsh Prison siden hans utkastelse fra den ekvadorianske ambassaden i London i april i fjor, i påvente av en utleveringshøring som er planlagt innledet mandag den 24. februar. Assange har blitt siktet for brudd på den amerikanske spionasjeloven, ved å ha publisert de hemmelige krigsloggene og diplomatmeldingene [diplomatic cables] som ble lekket av Manning, sammen med andre avsløringer gjort i allmenhetens interesse.

Mannings juridiske innmelding inkluderer to dokumenter fra ekspertvitner angående hennes helse og sinnstilstand. En medisinsk rapport fra dr. Sara Boyd bekrefter at Mannings «personlighetstrekk og mestringsmekanismer isolerer henne fra konsekvensene av press for å få endret hennes prinsipper eller hennes beslutninger», og de konkluderer essensielt sett med at «Ms. Manning konstitusjonelt ikke er i stand til å handle mot sin samvittighet».

Et brev fra Nils Melzer, FN-spesialrapportør om tortur, «oppsummerer prinsippet i amerikansk lov som bare tillater tvingende sanksjoner der de utøver en tvingende effekt, og oppfordrer til Ms. Mannings umiddelbare løslatelse» og han «stoler på forståelsen av at enhver angivelig tvingende sanksjon, slik de anvendes overfor Ms. Manning, nødvendigvis er nytteløse, og følgelig ikke er tillatt under våre egne juridiske standarder».

Til slutt melder fremlegget for dommer Trenga at mer enn 60 000 personer har undertegnet en begjæring der de erklærer at de er overbevist om at Manning ikke kan tvinges til å vitne.

Det er ingen tvil om at Chelsea Manning over hele verden blir ansett som en helt og fortaler for sannhet, og at hver dag som går med hennes fortsatte fengsling undergraver det amerikanske rettssystemets legitimitet i masser av menneskers øyne.

Tidspunktet for innleveringen av rettsdokumentasjonen på vegne av Chelsea Manning er vesentlig, der det kommer mindre enn ei uke før Julian Assanges utleveringsrettssak innledes i London. Bakenforliggende for fengslingen av Manning og forsøket på å få utlevert Assange ligger den enorme frykten innen styringsetablissementet for de politiske konsekvensene av at sannheten om deres handlinger blir eksponert for allmennheten.

I siste instans er forfølgelsen av Assange og Manning ikke bare rettet mot å straffe de to, men på å intimidere alle andre som ville stå opp og utfordre løgnene som blir fortalt hver dag av politikere og foretaksmediene, om amerikansk imperialismes forbrytelser over hele verden.

Friheten for Assange og Manning vil bli vunnet gjennom byggingen av en uavhengig politisk bevegelse i arbeiderklassen, med krav om deres løslatelse og til forsvar for de demokratiske rettighetene til ytrings- og pressefrihet. Socialist Equality Partier i Australia og på New Zealand holder ei rekke stevner i løpet av kommende uke for å bygge støtte for deres frihet. SEP (Storbritannia) holder et møte kommende søndag i London [lenker til engelske tekster].

Forfatteren anbefaler også:

Chelsea Manning må ikke glemmes!

[19. desember 2019]

Løslat Chelsea Manning!

[12. mars 2019]